FÅ 5,00% CASHCOINS Happy Socks
Registrera dig och tjäna 60,00 CashCoins
Kundtjänst

Allmänna Villkor

Dessa Allmänna villkor för Cashbackdeals.se träder i kraft per den 1 juni 2010.
 

Artikel 1 – Definitioner

 

Definitionerna nedan anges i dessa Allmänna villkor (nedan kallade villkor) med stor bokstav och skall ha följande innebörd:

 1. Cashbackdeals.se: Cashbackdeals.se ingår i OrangeBuddies Media BV, som har sitt juridiska säte i Harderwijk, Nederländerna, och är registrerat på handelskammaren under nummer 08193515.

 2. Besökare:  Varje person som någon gång besöker eller har besökt webbplatsen.

 3. Medlem:  Den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal med Cashbackdeals.se, bosatt i eller har sitt säte i Sverige och har ett svenskt bankkontonummer till hans/sitt förfogande.

 4. Webbutik:  Webbutiken som erbjuder produkter och/eller tjänster på sin webbplats och till vilken en medlem kommer att skickas med en länk via webbplatsen för att bli berättigad till rabatt.

 5. Avtal:  En överenskommelse, ett avtal eller kontrakt mellan Cashbackdeals.se och medlemmen, inklusive villkoren i förekommande fall.

 6. Transaktion:  En transaktion är ett köp av en produkt eller tjänst i webbutiken som kommer att utföras av en medlem på webbplatsen eller i webbutiken. Transaktionen är avslutad när webbutiken har godkänt köpet.

 7. Konto:  Det (personliga) utrymme för medlemmen på vilket status eller saldo är beläget och personuppgifter kan ändras.

 8. Rabatt:  På webbplatsen för Cashbackdeals.se kommer de rabatter att anges som kan tillämpas vid en transaktion i en webbutik. Rabatten (ett fast belopp per köp eller en procentsats av den totala köpesumman) kan variera per webbutik och eventuellt per produkt eller tjänst.

 9. Saldo: se artikel 4 punkt 1 eller dessa villkor. 

 10. Recension: recension, kritik eller bedömning av en webbutik. 

 11. Villkor: helheten av de klausuler som anges nedan. 

 12. Webbplats:  www.Cashbackdeals.se

 

Artikel 2 - Tillämpningsområde Villkor

 1. Dessa villkor är tillämpliga på alla erbjudanden, avtal och leveranser/transaktioner med Cashbackdeals.se, om inte annan överenskommelse uttryckligen gjorts skriftligen. 
 2. Ytterligare villkor kan gälla de rabatter, som anges på webbplatsen. Dessa ytterligare villkor är tydligt angivna nära upplysningarna om respektive webbutik på webbplatsen.
 

Artikel 3 - Registrering

 1. För att kunna använda rabatterna och andra tjänster/moduler som erbjuds av Cashbackdeals.se måste en person registrera sig som medlem på webbplatsen. Medlemmen får ett användarnamn och lösenord från Cashbackdeals.se vid registreringen, med vilket kontot (och därmed saldot) kan hanteras. Registreringen vid Cashbackdeals.se och användningen av Cashbackdeals.se är gratis. Besökaren är skyldig att fylla i registreringsblanketten sanningsenligt. Vid registreringen förklarar han att han gjort det. Dessutom förklarar han att han har tillstånd att använda webbplatsen och att han ska agera i enlighet med villkoren.
 2. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte lämnas till tredje part. Användarnamn och lösenord får inte överlåtas.
 3. Medlem är skyldig att hålla användarnamn och lösenord som tillhandahålls medlemmen av Cashbackdeals.se hemliga. Cashbackdeals.se ansvarar inte för obehörig användning av användarnamn och lösenord, och kan förlita sig på att medlemmen som loggar in på webbplatsen, faktiskt är medlemmen. Medlem är skyldig att meddela Cashbackdeals.se när medlemmen misstänker att obehöriga personer har kommit i besittning av användarnamn och lösenord. Cashbackdeals.se bemyndigas att vidta effektiva åtgärder i sådana fall.
 4. Det är endast tillåtet för en medlem att använda ett konto per person. Skapandet av hantering av flera konton av en medlem är inte tillåtet.
 

Artikel 4 - Villkor för användning

 1. Rabatten erbjuds av Cashbackdeals.se och inte av webbutiken. Medlemmen får ett belopp i pengar från Cashbackdeals.se efter en lyckad transaktion. Denna rabatt eller pengabeloppet kommer inte att visas i orderprocessen i webbutiken. Rabatten är översatt till ett belopp i CashCoins och efter en lyckad transaktion kommer den att läggas till kontot eller medlemmen ("Saldot"). Saldot är inklusive moms. En rabatt representerar inte ett värde i pengar förrän webbutiken har gett sitt godkännande och 
  medlemmen har bekräftat att ha
   tjänat C
  ashC
  oins
  .
 2. Medlemmen måste besöka webbplatsen eller en webbutik via en länk som kommer att visas på hemsidan eller Cashbackdeals.se. Utan länken från Cashbackdeals.se är det inte möjligt för medlemmen att få någon rabatt. Dessutom måste medlemmen vara inloggad på webbplatsen Cashbackdeals.se för att få någon rabatt. Det är viktigt att medlemmen inte stänger webbläsaren under beställningsprocessen och inte surfar till en annan webbplats. Annars kan inte rabatten beviljas medlemmen.
 3. Medlemmen är skyldig att inte avaktivera cookies. Att avaktivera cookies har som följd att transaktioner inte kan registreras av webbplatsen och webbutiken. Rabatten kan i ett sådant fall inte beviljas medlemmen. Medlemmen måste ha gjort sig bekant med medlems PC-kontrollen – åtkomlig via menyposten Hjälp på webbplatsen – och ska agera i enlighet med de tekniska krav som anges häri avseende registrering av transaktioner och beviljandet av rabatten.
 4. Om medlemmen avbryter köpet via en webbutik helt eller delvis eller returnerar det, då blir rabatten ogiltig (i så fall kommer transaktionen att öronmärkas som "ej godkänd" '). Det ovannämnda kan ske före eller efter utbetalningen av saldot.
 5. Ett saldo beviljas endast när webbutiken har meddelat Cashbackdeals.se att transaktionen, angående köpet, är framgångsrik. Cashbackdeals.se har inget som helst inflytande på beslutet av den berörda webbutiken att öronmärka transaktionen som en lyckad transaktion.
 6. Statusen för en transaktion redovisas av en webbutik till Cashbackdeals.se. Cashbackdeals.se förutsätter att denna rapport är korrekt och utesluter ansvar i händelse av felaktiga rapporter beträffande en medlem. Medlemmen måste själv tillhandahålla tillräckliga bevis om rapporterna från en webbutik är felaktiga och presentera dessa för Cashbackdeals.se.
 7. Cashbackdeals.se erhåller en provisionsavgift från webbutiker som är anslutna till dem. Om en webbutik inte uppfyller sin betalningsskyldighet för denna provisionsavgift mot Cashbackdeals.se, kommer inget saldo att läggas till kontot eller medlemmen.
 8. Cashbackdeals.se ger medlemmen ingen garanti att rabatten kan användas i kombination med andra besparingar eller rabattåtgärder (t.ex. rabattåtgärder från webbshopen själv). Cashbackdeals.se tar inget som helst ansvar för konsekvenserna som uppstått genom ett ogillande av en transaktion med en webbutik på grund därav inte heller för skador som härrör därifrån.
 9. I fall rabatten baseras på en annan valuta än euro, skall detta ske med växelkursen vid den tidpunkt då transaktionen är öronmärkt som "godkänd" av webbutiken.
 10. Om en transaktion inte har angetts i redogörelsen för medlemmen 48 timmar efter köpet kan medlemmen lämna en notis för att rapportera det oregistrerade köpet. Detta ska ske inom 30 dagar efter köpet. Cashbackdeals.se ska göra ett försök att ta reda på varför köpet inte har registrerats och om rabatt kan beviljas. Cashbackdeals.se är inte skyldiga att behandla icke-registrerade inköp som är äldre än 30 dagar.
 11. Medlemmen skall avstå från att orsaka hinder eller skada andra medlemmar och/eller webbutiker. Det är förbjudet för medlemmen att starta processer eller program som medlemmen vet eller rimligen kan misstänka kan hindra eller orsaka skada för Cashbackdeals.se, övriga medlemmar eller webbutiker. Cashbackdeals.se är auktoriserad att stänga kontot för medlemmen i ovannämnda fall och att eventuellt förklara saldot ogiltigt.
 12. Medlemmens konto kommer att stängas och saldot blir ogiltigt om Cashbackdeals.se misstänker bedrägeri eller obehörig användning av medlemmen.
 13. Cashbackdeals.se förbehåller sig rätten att anpassa eller ta bort en rabatt utan förhandsmeddelande.
 14. Medlemmen skall agera och uppträda i enlighet med vad som kan förväntas av Cashbackdeals.se av en noggrann användare.
 15. Cashbackdeals.se ansvarar inte för fel i priserna på webbplatsen för webbutiker.
 16. Rabatt gäller endast för transaktioner som görs helt online, rabatt gäller inte för inköp per telefon eller inköp i fysiska butiker. Även när transaktionen har inletts online på Cashbackdeals.se, men avslutas eller anpassas via telefon eller på annat sätt, blir rabatten för Cashbackdeals.se ogiltig.

 

Artikel 5 - Villkor för användning för blogg

 1. Medlemmen skall avstå från obehörig användning av bloggen på webbplatsen och skall agera och uppträda i enlighet med vad som kan förväntas av en noggrann användare. Detta inkluderar i alla fall att medlemmen:
  • Skall iaktta alla regler och anvisningar riktade till honom eller som visas på webbplatsen om bloggen, inklusive anvisningar från personalen vid Cashbackdeals.se;
  • Får inte begå handlingar som är i strid med lagar och förordningar, gott uppförande, allmän ordning och/eller tredje parts rättigheter;
  • Får inte publicera meddelanden som är av sexuell natur eller pornografisk, hotfulla, kränkande och/eller diskriminerande;
  • Får inte publicera meddelanden som kränker andras personliga liv;
  • Får inte ändra, radera eller avaktivera meddelanden från Cashbackdeals.se eller andra medlemmar;
  • Får inte begå handlingar som orsakar hinder för andra besökare och/eller medlemmar;
  • Får inte distribuera spam eller andra oönskade meddelanden till andra medlemmar eller besökare eller webbplatsen.
 2. Medlemmen ansvarar själv för de meddelanden som han publicerar på bloggen på webbplatsen. Om innehållet i hans meddelande är olagligt, kan medlemmen hållas ansvarig för det själv. Cashbackdeals.se kan inte garantera att innehållet i meddelandena från medlemmarna i bloggen är lagliga och/eller korrekta.
 3. Medlemmar erkänner att Cashbackdeals.se inte är skyldiga att kontrollera eller behandla meddelanden från medlemmar på eget initiativ på något sätt. Varken före publicerandet av meddelandet, eller därefter.
 4. Om Cashbackdeals.se får insikten om att vissa meddelanden på bloggen på webbplatsen inte uppfyller dessa villkor, då är det tillåtet att ta bort eller anpassa dessa meddelanden efter eget gottfinnande.
 5. Cashbackdeals.se är auktoriserad att utföra anpassningar till meddelanden på bloggen på webbplatsen i syfte att öka den totala kvaliteten och/eller läsbarheten för webbplatsen. Därmed ska Cashbackdeals.se försöka att inte påverka det allmänna intrycket och/eller innehållet i meddelandena eller så lite som möjligt
 6. Medlemmen ska – vid publicering av texter, foto och annat innehåll på webbplatsen – inte bryta mot någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet som tillhör en annan person.
 7. Medlemmen skyddar Cashbackdeals.se från alla anspråk som härrör från en kränkning av tredje parts rättigheter som har begåtts av medlemmarna vid användning av webbplatsen eller från överträdelse av dessa villkor.
 8. Medlemmen beviljar till Cashbackdeals.se kostnadsfritt alla rättigheter och/eller tillstånd som är nödvändiga för att kunna göra inlägg av medlemmen på webbplatsen. I varje fall beviljas en oinskränkt, världsomfattande, underlicensierbar icke-exklusiv licens för att publicera arbetet. De beviljade rättigheterna och/eller tillstånden kommer att gälla åtminstone så länge som medlemmen har en profil på webbplatsen och medlemmen inte har skickat ett meddelande om att han vill ha sin profil borttagen.
 9. Vem som helst kan anmäla Cashbackdeals.se om beteenden eller meddelanden från medlemmar som är olagliga mot honom.
 10. Cashbackdeals.se tillämpar ett förfarande för överklagande genom vilket tredje part ("käranden") kan lämna in ett klagomål. När ett klagomål har rättfärdigats enligt Cashbackdeals.se, auktoriseras då Cashbackdeals.se att ta bort eller att göra materialet otillgängligt. Vidare har Cashbackdeals.se i sådant fall rätt att lämna ut personuppgifter om medlemmen till käranden eller till de behöriga myndigheterna. Cashbackdeals.se skall informera medlemmen om utvecklingen av detta förfarande.
 11. Vid upprepade klagomål och/eller brott mot dessa villkor, har Cashbackdeals.se rätt att neka medlemmen tillgång till webbplatsen.
 12. Medlemmen skyddar Cashbackdeals.se för alla skador till följd av ovanstående. Cashbackdeals.se är inte ansvarig för någon skada som medlemmen ådragit sig genom inverkan av Cashbackdeals.se inom ramen för förfarandet för klagomål, inte ens när klagomålet visar sig vara omotiverat och informationen inte är i strid med svensk lag.

 

Artikel 6 - Verktygsfältsprogramvara

 1. Cashbackdeals.se ger härmed medlemmar rätt att ladda ner, exekvera, kopiera och visa verktygsfältsprogramvaran.
 2. Verktygsfältsprogramvaran görs tillgänglig för medlemmarna utan någon form av garanti eller rätt att fungera korrekt..
 3. Medlemmen själv är ansvarig för installation och konfiguration av verktygsfältsprogramvaran på hårdvaran som valts av medlemmen.
 4. >Verktygsfältsprogramvaran är utrustad med en modul som samlar in uppdateringar då och då via internet eller servrar tillhörande Cashbackdeals.se webbplats. Dessa uppdateringar kan reparera fel eller lägga till nya funktioner i verktygsfältsprogramvaran. >
 5. Uppdateringar kan endast tillhandahållas för den senaste versionen av verktygsfältsprogramvaran>

 

Artikel 7 - Utbetalningssaldo

 1. Medlemmen erhåller en utbetalning av saldot från Cashbackdeals.se om följande villkor har uppfyllts:
  • det totala saldot uppgår till minst 200 CashCoins;
  • Medlemmen har lämnat in en begäran om betalning;
  • Medlemmen har angett faktiska och giltiga person-, adress- och kontouppgifter;
  • Medlemmen har agerat i enlighet med nuvarande villkor.
 2. Cashbackdeals.se ska göra en ansträngning att behandla en betalningsbegäran inom en period av tre veckor. Cashbackdeals.se ger dock inte någon garanti om detta och tar inget ansvar för de följder som uppstått genom överskridande av detta villkor eller för eventuella skador som härrör därifrån. Cashbackdeals.se ska debitera administrationskostnader för det saldo som skall betalas ut. Administrationskostnaderna anges på webbplatsen.
 3. Cashbackdeals.se kommer att till medlemmen betala ut en del av saldot. Medlemmen kan välja mellan ett antal stegar för att bestämma höjden på det saldo som skall betalas ut. Saldot skall betalas ut när medlemmen lämnar in en begäran om betalning.
 4. Medlemmens saldo är giltigt under en 12 månaders period. Efter det skall saldot avslutas och varje krav på saldot skall förfalla.
 5. Det ligger inom medlemmens ansvarsområde att garantera närvaron av rätt adress-, person- och kontouppgifter. Cashbackdeals.se tar inget som helst ansvar varken för följderna av att lämna felaktiga adress-, person- eller kontouppgifter, inte heller för skador som härrör därifrån.
 6. Ett saldo kan inte överföras till en annan medlem eller ett annat konto.
 7. Saldot kan bara överföras till ett svenskt bankkonto.

 

Artikel 8 – Varaktighet och uppsägning

 1. Avtalet ingås på obestämd tid.
 2. Avtalet kan sägas upp av en part under iakttagande av en uppsägningstid om tre månader, uppsägning kan ske utan skäl och motivering.
 3. Om medlemmen har varit inaktiv på Cashbackdeals.se under ett år eller längre, har Cashbackdeals.se rätt att avsluta medlemmens konto. Eventuellt saldo på medlemmens konto blir då ogiltigt.
 

Artikel 9 - Ansvar

 1. Cashbackdeals.se ansvarar inte för tredje parts webbplatser och information på dessa, inklusive webbplatser eller webbutiker.
 2. Cashbackdeals.se ansvarar inte för tekniska fel hos tredje parter, däribland webbutiker, genom vilka en rabatt eller belopp i pengar inte kan beviljas medlemmen eller förlust av data vid installation av programvara.
 3. Leverans och garanti för varor eller tjänster som köpts via Cashbackdeals.se handhas helt och hållet av webbutiken. Cashbackdeals.se ansvarar inte för leverans och garanti.
 4. Ansvaret för Cashbackdeals.se gentemot medlemmen är begränsat till maximalt medlemmens saldo med ett maximum av 400 SEK per händelse (varigenom en relaterad serie av händelser kommer att betraktas som en händelse).
 5. Innehållet på webbplatsen har satts samman med största möjliga omsorg. Cashbackdeals.se kan dock inte utesluta att uppgifter är felaktiga och/eller ofullständiga. Cashbackdeals.se ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig eller ofullständig information på webbplatsen.
 

 Artikel 10 - Finansiellt ansvar 

 1. Användaren är ansvarig för en korrekt och komplett presentation till skattemyndigheterna för inkomst genererad. 
 2. Användaren är ansvarig för en k
  orrekt och komplett presentation till skattemyndigheterna av taxering för sälj eller förfrågningar av myndigheterna att deklarera köp och sälj. 

Artikel 11 - Force Majeure

 1. I händelse av Force Majeure, under vilka i varje fall förstås störningar i telekommunikationsinfrastruktur (Internet), inre upplopp, mobilisering, krig, hinder i transport, strejk, uteslutande, driftsavbrott, stagnation i utbudet, eldsvåda, import- och exportrestriktioner, och i det fall att Cashbackdeals.se inte ges möjlighet av sina egna leverantörer att leverera oavsett orsak, genom vilken överensstämmelse med avtalet inte skäligen kan förväntas av Cashbackdeals.se skall verkställandet av avtalet skjutas upp eller skall avtalet sägas upp, utan skyldighet att betala skadestånd.
 

Artikel 12 - Immaterialrätt

 1. Webbplatsen, verktygsfältsprogramvaran och tillhandahållande av tjänster är immaterialrätt tillhörande Cashbackdeals.se eller dess närstående företag och skall skyddas av nationella och internationella lagar och förordningar avseende immateriella och industriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och databankslagar. Tillhandahållandet av webbplatsen, verktygsfältsprogramvaran och tillhandahållande av tjänster leder inte till överförande av någon rättighet av immateriell och/eller industriell äganderätt. I händelse av brott mot immateriella rättigheter tillhörande Cashbackdeals.se, avslutas rättigheten att använda sig av webbplatsen.
 

Artikel 13 - Sekretess

 1. Genom att samtycka med dessa villkor förklarar du också att du har tagit del av och samtycker med sekretesspolicyn,som kan konsulteras på webbplatsen.
 
 

Artikel 14 - Ändringar till villkoren

 1. Cashbackdeals.se förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till dessa villkor.
 2. Ändringar skall också tillämpas på avtal som redan ingåtts med en löptid på 30 dagar efter offentliggörandet av ändringen på webbplatsen, per elektronisk post eller skriftligen. Ändringar av mindre betydelse kan införas vid alla tidpunkter.
 3. Om medlemmen inte vill acceptera en ändring i dessa villkor, kan han säga upp avtalet fram till den dag då de nya villkoren kommer att träda i kraft mot detta datum, såvida Cashbackdeals.se inte har indikerat att de gamla villkoren kvarstår för medlemmen.
 
 

Artikel 15 – Slutliga klausuler

 1. Lagarna i Sverige tillämpas på avtalet.
 2. I den mån sådana inte bestäms av dessa villkor eller reglerna för tvingande lagar är annorlunda, skall alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet hänföras till de behöriga nederländska domstolarna.
 3. Om en bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av hela villkoren. Cashbackdeals.se skall i sådana fall fastställa (a) ny klausul(er) för utbyte, av vilka så mycket som är juridiskt möjligt, uppfyller avsikten med den ursprungliga klausulen.
 4. Under "skriftligen" skall i dessa villkor förstås även e-post, förutsatt att avsändarens identitet och e-postmeddelandets integritet är tillräckligt etablerad.
 5. Vid elektronisk kommunikation med Cashbackdeals.se ska gälla att den version av det mottagna meddelandet eller den version som lagras av Cashbackdeals.se skall betraktas som den autentiska versionen, inklusive en översikt av saldot på kontot, såvida inte medlemmen kan bevisa att denna version inte är äkta.
 
Skulle du, efter att ha läst våra villkor, ha några frågor, klagomål eller anmärkningar rörande dessa villkor, får du gärna kontakta oss.
 

Dessa vilkor har senast ändrats 11 januari 2016

Ladda ner våra villkor

Close
Upp till 1,85% CashCoins
Köp för minst 4289kr hos Eskor & få 450kr rabatt
Kod:450SE
FÅ 125,00 CASHCOINS Linas Matkasse
visit register click